Prevádzkovateľom internetového veľkoobchodu na adrese www.k-idea.sk je: 

 

K-Idea spol. s r.o.

Školská 540/34

059 52 Veľká Lomnica

IČO: 46 841 628
DIČ: 2023613130
IČ DPH: SK2023613130

1. Všeobecné ustanovenia

Tovar si môžete objednať nasledovnými spôsobmi:

                                                           -  Osobne na adrese: Námestie Sv. Egídia 63, Poprad   

                                                           -  Telefónicky na tel. čísle: 0944 556 451

                                                           -  Cez náš e-shop

 

Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávúci: K-Idea spol. s r.o.

Kupujúci (objednávateľ): fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.k-idea.sk.  Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

2. Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu www.k-idea.sk. Objednávka je záväzná. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.

3. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.k-idea.sk sú platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky. Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí alebo prevedením platby vopred na bankový účet. Pri spôsobe platby vopred na účet predávajúci je povinný vystaviť zálohovú faktúru s údajmi k platbe. Objednávateľ túto faktúru uhradí v plnej jej výške.  Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

Cena poštovného je 4,- EUR

Nad 70,- EUR poštovné neúčtujeme.

4. Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom slovenskej pošty na adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej Republiky. Dodanie tovaru je do 3 pracovných dní pokiaľ je objednaný tovar u nás na sklade a 10 pracovných dní ak je tovar na externom sklade. Kupujúci bude telefonicky alebo mailom informovaný o najbližšom možnom termíne dodania. Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené.

5. Zrušenie objednávky

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu ak je v štádiu prijatá a nebola ešte potvrdená. Po záväznom potvrdení objednávky len v tom prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci zruší potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, alebo jej časť ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybná adresa, kontakty), alebo v prípade ak už tovar tohto typu nebude vyrábaný. V prípade, že vznikne takáto situácia, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už realizoval úhradu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená naspäť na jeho účet. Vo výnimočných prípadoch (napr. ak materiál na výrobu tovaru nie je k dispozícii) si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy. O tejto skutočnosti bude kupujúci ihneď informovaný a podľa možností mu bude navrhnuté alternatívne riešenie.

6. Cena za doručenie

Výška poštovného pri platbe vopred na bankový účet  predstavuje 3,80 € (zaslanie tovaru doporučene prostredníctvom Slovenskej pošty).

7. Neprebratie zásielky

V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v stanovenej odbernej lehote a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Ak si však zákazník nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení dodatočných expedičných nákladov.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážime si Vašu dôveru a zaväzujeme sa, že budeme chrániť Vaše osobné údaje, ktoré sú súčasťou objednávky a nebudú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, Slovenská pošta apod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu. Vaše údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe, ani inak zneužité v zmysle zákona c. 428/2002 v znení neskorších predpisov. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 108/2000 z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 
- zákon č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov

 

9. Záverečné ustanovenia

Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.